Menu Sluiten

Gedragsregels

SGV streeft naar een veilig sociale omgeving voor iedereen. Laten we dus met ons allen zorgen voor onderling correct gedrag en een sfeer waarbinnen iedereen zich prettig voelt. Dit houdt in dat gedrag, waar een ander last van heeft, niet wordt getolereerd. Het gaat hierbij om ongewenst gedrag tijdens alle activiteiten georganiseerd door onze vereniging op en buiten onze accommodatie. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Wees alert en geef ongewenst gedrag of een vermoeden daarvan door aan onze vertrouwenscontactpersoon. Dit vragen we omdat het bestuur vindt dat we met ons allen de verantwoordelijkheid hebben om elkaar te beschermen.

Voorbeelden van ongewenst gedrag:

 • Agressie – schelden, schreeuwen, treiteren;
 • Fysieke agressie – slaan, schoppen, vastgrijpen;
 • Intimidatie (seksueel) – dreigen, chanteren, opmerkingen maken, handtastelijkheden, achtervolgen;
 • Discriminatie – agressie, intimidatie en/of pesten in relatie tot geslacht, etnische achtergrond, beperking, seksuele voorkeur, leeftijd;
 • Pesten – intimideren, gericht (structureel) ontregelen of vernederen, gericht tegen één individu of groep.

Gedragsregels 

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 1. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 
 1. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 1. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 1. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. Dit geldt sowieso voor het omgaan met leden jonger dan 18 jaar.
 1. De begeleider stuurt of plaatst geen seksueel getinte afbeelding(en) via mail, whatsapp of sociale media.
 1. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer. Voorkom misverstanden: ga nooit alleen met een persoon onder de 18 jaar naar een afgesloten ruimte, b.v. een kleedkamer, de bestuurskamer. Als het niet anders kan geef dit dan vooraf door aan een andere volwassene en laat in alle gevallen de deur open: zoek een ruimte op met ramen en sluit de gordijnen niet; Ga niet alleen met een minderjarige naar uitwedstrijden o.i.d. Als dit niet anders kan dan licht je de ouders/verzorgers in.
 1. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 1. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 1. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 1. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.